Szeroka oferta gier
Program lojalnościowy

Polityka prywatności

1. Przepisy ogólne

Celem niniejszej Polityki jest wyjaśnienie, kiedy, dlaczego i w jaki sposób (gry-kasyno-za-darmo.com - zwany dalej "operatorem") przetwarza informacji, które mogą być dla Ciebie ważne ("dane osobowe"). Dostarcza również ważne informacji na temat twoich praw. Ta Polityka nie ma na celu unieważnienia warunków jakichkolwiek umów z nami, a także żadnych praw, które możesz mieć w ramach przepisów o ochronie danych.

1.1 Operator stawia za swój najważniejszy cel, warunek realizacji swojej działalności przestrzeganie praw i wolności osoby i obywatela w przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym ochronę praw do prywatności, tajemnic osobistych i rodzinnych.

1.2 Ta polityka Operatora w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych (zwana dalej "Polityką") dotyczy wszystkich informacji, które Operator może uzyskać o odwiedzających stronę.

2. Głowne warunki używane w polityce

2.1 Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych - przetwarzanie ich za pomocą sprzętu komputerowego;

2.2 Blokowanie danych osobowych - czasowe zakończenie przetwarzania ich (z wyjątkiem przypadków, w których przetwarzanie jest niezbędne w celu wyjaśnienia danych osobowych);

2.3 Strona internetowa - zestaw materiałów graficznych i informacyjnych, a także programów komputerowych i baz danych, zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem .

2.4. System informacji o danych osobowych - zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologie informacyjne i środki techniczne zapewniające ich przetwarzanie;

2.5 De-identyfikacja danych osobowych oznacza działania, których skutkiem jest niemożność ustalenia bez dodatkowych informacji o tym, czy dane osobowe należą do określonego Użytkownika czy innego podmiotu danych osobowych;

2.6 Przetwarzanie danych osobowych - wszelkie działania (operacje) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych przy użyciu narzędzi do automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi wraz z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, przechowywanie, udoskonalanie (aktualizacja, zmiana), pobieranie, używanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), de tożsamości, blokowanie, usuwanie , niszczenie danych osobowych;

2.7 Operator - organ państwowy, municypalny, osoba prawna lub fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) przetwarzającymi dane osobowe, a także określające cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, polegających na przetwarzaniu, działania (operacje) wykonywane z danymi osobowymi;

2.8 Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio określonego czy możliwego do zdefiniowania użytkownika witryny ;

2.9 Użytkownik - dowolny odwiedzający stronę ;

2.10 Udostępnianie danych osobowych - działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub konkretnemu kręgowi osób;

2.11 Rozpowszechnianie danych osobowych - wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym publiczne ujawnianie danych osobowych w mediach, umieszczanie w sieciach informacyjnych i telekomunikacyjnych lub dostęp do danych osobowych w jakikolwiek inny sposób;

2.12 Transgraniczny transfer danych osobowych - przekazanie danych osobowych na terytorium obcego państwa do organu państwa obcego, zagranicznego lub podmiotu prawnego;

2.13 Niszczenie danych osobowych - wszelkie działania, które skutkują nieodwracalnym zniszczeniem danych osobowych z niemożnością dalszego odtwarzania treści danych osobowych w systemie informacji o danych osobowych i (lub) których wynikiem są zniszczone fizyczne nośniki danych osobowych.

3. Operator może przetwarzać następujące osobiste dane użytkownika

3.1 Na stronie odbywa się zbieranie i przetwarzanie danych bezosobowych o odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą usług statystyk internetowych (Google Analytics i inne).

3.2 Powyższe dane zwane są dalej Polityką połączoną z ogólną koncepcją Danych Osobowych.

3.3 Dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z niej jest możliwe bez konieczności rejestracji i bez konieczności podawania nam jakichkolwiek danych osobowych. Możesz zdecydować się na otrzymywanie informacji o promocjach, bonusach, zakładach, wskazówkach i strategii poprzez subskrypcję naszej listy mailingowej, podając swój adres e-mail. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich komunikatów, kontaktując się z nami lub klikając przycisk "anuluj subskrypcję" dostępny w dowolnej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika. W przypadku kontaktu z nami, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzy kontaktowych, telefonu lub na piśmie, możemy zachować kopię tej korespondencji lub komunikacji.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

4.1 Bezosobowe dane użytkownika zbierane za pomocą statystyk internetowych, są wykorzystywane do zbierania informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, poprawy jakości witryny i jej zawartości.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

5.1 Operator przetwarza bezosobowe dane Użytkownika w przypadku, gdy jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (zapisywanie plików cookie i korzystanie z technologii JavaScript jest włączone). 

6. Kolejność zbierania, przechowywania, przekazywania i inne rodzaje przetwarzania danych osobowych 

6.1 Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora zapewnia wdrożenie prawnych, organizacyjnych i technicznych środków niezbędnych do pełnego wdrożenia wymogów obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

6.2 Dane osobowe Użytkownika nigdy nie zostaną w żadnym wypadku przekazane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wykonaniem obowiązującego prawodawstwa.

7. Transgraniczny transfer danych osobowych

7.1 Przed rozpoczęciem transgranicznego transferu danych osobowych operator musi dopilnować, aby obce państwo, na którego terytorium planowane jest przekazanie danych osobowych, zapewniło rzetelną ochronę praw podmiotów danych osobowych.

7.2 Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium obcych państw, które nie spełniają powyższych wymogów, może być dokonane tylko wtedy, gdy istnieje pisemna zgoda podmiotu danych osobowych na transgraniczne przekazywanie jego danych osobowych i / lub wykonanie umowy, której tematem są dane osobowe.